Projekt i budowa drogi S19
na odcinku Malewice - Chlebczyn

/ DATA PODPISANIA UMOWY
NA REALIZACJĘ
15/10/2021 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

655 210 000,00 zł
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

---

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn

Cel i lokalizacja inwestycji

Budowa drogi ekspresowej nr S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Odcinek Malewice - Chlebczyn od km około 43+689,00 (na granicy działek nr 364 i 370 obręb Dziadkowice) do km ok. km 68+762,18 (na działce 621, obręb Kózki) z powiązaniem ze starodrożem DK19 (do granicy działek nr 30 obręb Kózki i działki 420 obręb Franopol) przebiega przez:
- dwa województwa: podlaskie i mazowieckie,
- dwa powiaty: siemiatycki i łosicki,
- gminę Dziadkowice, gminę wiejską Siemiatycze, gminę miejską Siemiatycze oraz gminę Sarnaki.

Konieczność budowy odcinka Malewice - Chlebczyn wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową nr S19. pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.
Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej
Dla kierowców przejazd przez obwodnicę będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji. Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.