Zakres robót

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn

Interaktywna mapa

Plan orientacyjny - plik PDF 85,4 MB:

Plan orientacyjny - plik PDF

Projekt i budowa obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji.
 2. Roboty przygotowawcze.
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej S19 długości ok. 25,65 km,
  • budowy węzłów drogowych Siemiatycze Północ, Siemiatycze Południe,
  • budowy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Leszczka W i Leszczka Z,
  • budowy Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) w obrębie węzła Siemiatycze Południe z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – rowerowych i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Budowę obiektów inżynierskich.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.
 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 15. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Pozostałe ważne informacje:


Projektowane parametry drogi ekspresowej S19
Przekrój budowany 2 x 2
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Pas dzielący wraz z opaskami Min. 5 m
Prędkość projektowa 120 km/h
Pas awaryjny 2,5 m
Kategoria ruchu KR 6
Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś

Lista ważnych obiektów:
- 2 mosty, 12 wiaduktów nad S19, 4 przejścia dla dużych zwierząt, 3 przejścia dla średnich zwierząt, 3 wiadukty nad drogami lokalnymi.

Most przez rzekę Bug w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 66+501
Długość całkowita obiektu Lc = 658,0 m
Długość mostu głównego L= 90,0 m
Szerokość całkowita obiektu Bc = 27,6 m

Most przez rzekę Kamionkę w ciągu drogi ekspresowej S19 w km 65+739
Rozpiętość teoretyczna obiektu Lt = 25,2 m + 30,0 m + 16,0 m
Długość całkowita obiektu Lc =72,6 m
Szerokość całkowita obiektu Bc = 27,6 m

Wiadukt nad drogą S19 w km 45+550
Wiadukt nad drogą S19 w km 46+426
Wiadukt nad drogą S19 w km 48+994
Wiadukt nad drogą S19 w km 49+775
Wiadukt nad drogą S19 w km 52+899
Wiadukt nad drogą S19 w km 55+828
Wiadukt nad drogą S19 w km 56+346
Wiadukt nad drogą S19 w km 57+917
Wiadukt nad drogą S19 w km 59+057
Wiadukt nad drogą S19 w km 61+594
Wiadukt nad drogą S19 w km 62+730
Wiadukt nad drogą S19 w km 65+198

Most w ciągu drogi wojewódzkiej (ist. DK 19) nad przeszkodą, którą stanowi rzeka Kamianka.
Most będzie stanowił funkcję ekologiczną w postaci przejścia dla dużych zwierząt dołem po obu stronach rzeki.

Most w ciągu S19 w km 50+492 nad przeszkodą, którą stanowi ciek Mahomet.
Most będzie stanowił przejście dla średnich zwierząt zespolone z ciekiem.

Most w ciągu S19 w km 59+414 nad przeszkodą, którą stanowi przejście dla średnich zwierząt zespolone z ciekiem Dopływ z Annopolu.

Wiadukt nad drogą ekspresową S19 w km 67+069 ponad przeszkodą, którą stanowi istniejąca droga powiatowa DP2007W.

Wiadukt nad drogą ekspresową S19 w km 67+503 ponad przeszkodą, którą stanowi przejście dla dużych zwierząt zespolone z drogą gminną.

Wiadukt nad drogą ekspresową S19 w km 51+747 ponad przeszkodą, którą stanowi istniejąca droga gminna publiczna DG109494B.

Przejście dla dużych zwierząt górą nad S19 w km 44+400. Wiadukt będzie pełnił funkcję obiektu przeprowadzającego szlak migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.

Przejście dla dużych zwierząt górą nad S19 w km 47+400. Wiadukt będzie pełnił funkcję obiektu przeprowadzającego szlak migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.

Przejście dla dużych zwierząt górą nad S19 w km 53+600. Wiadukt będzie pełnił funkcję obiektu przeprowadzającego szlak migracji średnich zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.

Przejście dla dużych zwierząt górą nad S19 w km 63+902. Wiadukt będzie pełnił funkcję obiektu przeprowadzającego szlak migracji dużych zwierząt ponad przeszkodą, którą stanowi droga ekspresowa S19.