Wykup nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Wojewodę Podlaskiego o jej wydaniu – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

W sprawach wydania nieruchomości należy kontaktować się z:
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce
tel. 041 34 03 900

Informację o zasadach wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod budowę drogi można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

Ulotka - Przejmowanie nieruchomości pod budowę dróg krajowych - plik PDF 4,0 MB:

Ulotka - Przejmowanie nieruchomości pod budowę dróg krajowych